Pretraga: Traži

Osnovni podaci

Naziv i sedište firme: Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd
Skraćeni naziv firme: Intercity broker a.d. Beograd

e-mail: firma@icbbg.rs

Sedište: Maksima Gorkog 52, 11118 Beograd
tel: (+38111)3083-100, 3087-862
fax: (+38111)3083-150
radno vreme sa klijentima: 08:30h-16:00h

Matični broj: 17421506

Datum osnivanja: 02.10.2002. godine

Pravna forma: Akcionarsko društvo

Broj i datum rešenja o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva:  5/0-03-2000/6-12 od 13.08.2012. godina

Izdata od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Omladinskih brigada 1, Beograd 

Član Beogradske berze
Klirinški član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti