Pretraga: Traži

Investitori

Na svakom razvijenom finansijskom tržištu, jedni od osnovnih učesnika i pokretača razvoja tržišta su investitori.

Intercity broker a.d. Beograd je do sada ostvario uspešnu saradnju i zadobio poverenje velikog broja domaćih i inostranih investitora.

Pri radu sa investitorima, Intercity broker a.d. Beograd pruža sledeće usluge:

    - pregovaranje oko uslova kupovine većinskog paketa akcija ili 70% društvenog kapitala (tender ili aukcija),
    - sprovođenje dokapitalizacije po Ugovoru o tenderu,
    - upoznavanje sa procedurama javne aukcije i zastupanje investitora u kupovini preduzeća putem javne aukcije,
    - konsalting usluge vezane za Ponudu za preuzimanje akcija
    - sprovođenje procedura za uspešnu realizaciju Ponude za preuzimanje akcija
    - preporuka banaka i definisanje polaznih osnova za pregovaranje oko dobijanja povoljnih kredita za kupovinu akcija i druge svrhe,
    - savetodavne usluge u slučaju formiranja Konzorcijuma za kupovinu akcija,
    - obaveštavanje Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti u slučaju sticanja statusa insajdera,
    - analiza domaćeg finansijskog tržišta,
    - savetodavne investicione usluge.
 
Neophodna dokumentacija za zaključenje ugovora sa Intercity broker a.d., Beograd
 

DOMAĆE FIZIČKO LICE
 
1. Ukoliko otvaranje računa vrši lično fizičko lice, potrebno je da dostavi: 

     - Fotokopija lične karte (važeća) ili fotokopija pasoša (važeći).
     - Original lične karte ili pasoša daje se na uvid.
2. Ukoliko otvaranje računa umesto fizičkog lica vrši punomoćnik, potrebno je da dostavi: 

    - punomoćje overeno u sudu; 
    - fotokopiju važeće lične karte ili pasoša punomoćnika i
    - fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica koga zastupa.

Napomena: Nakon sklopljenog Ugovora sa Intercity brokerom, klijent sa Ugovorom o brokerskim poslovima odlazi u banku (Ugovor sa Intercity brokerom daje se samo na uvid) radi otvaranja namenskog računa za kupovinu/prodaju akcija, a nakon čega je klijent dužan da dostavi Intercity brokeru fotokopiju Ugovora o namenskom računu za kupovinu/prodaju akcija.


STRANO FIZIČKO LICE: 

Napomena: Da bi strano fizičko lice trgovalo u Srbiji (kupovina i prodaja HoV) potrebno je da ovlasti neko lice iz Republike Srbije kao poreskog punomoćnika za dobijanje PIB – a (poreskog identifikacionog broja).
 
1. Ukoliko otvaranje računa vrši lično strano fizičko lice, potrebno je da dostavi:
 
    - fotokopija ličnog dokumenta (pasoša);
    - poresko punomoćje (PIB); 
   
Poresko punomoćje

Rezident tj. domaće fizičko lice u ime i za račun nerezidenta tj. stranog fizičkog lica, u Poreskoj upravi na teritoriji gde živi ili u Centrali Poreske uprave, (ul. Save Mašković 3-5) dobija PIB za strano lice nakon dostavljanja sledeće dokumentacije: 
    
    - original poresko punomoćje na stranom jeziku + original prevod od strane sudskog tumača; 
    - overena fotokopija ličnog dokumenta (pasoša) stranog fizičkog lica i 
    - fotokopija ličnog dokumenta rezidenta odnosno domaćeg fizičkog lica – poreskog punomoćnika, a original na uvid.

Napomena: Za dobijanje PIB ne plaća se taksa Poreskoj upravi. Ukoliko se podnese u Centrali Poreske uprave dobija se istog dana. 

Ako strano lice nije u Srbiji
 
Strano fizičko lice overava kod nadležnog organa (sud ili notar) poresko punomoćje i opšte punomoćje za zastupanje kod Intercity brokera. U zavisnosti od Međunarodnog bileteralnog sporazuma dve zemlje zavisi i način tj. procedura overe dokumenta. To znači da je u nekim zemljama pored overe od strane NOTARA, potrebno izvršiti i NADOVERU, a što podrazumeva da sud ili drugi nadležni organ (npr. ministarstvo) stavlja APOSTIL na dokument koji je potvrdio - overio notar.
 
2. Ukoliko otvaranje računa vrši zastupnik stranog fizičkog lica, potrebno je da dostavi: 

    - fotokopija ličnog dokumenta stranog fizičkog lica;
    - fotokopija ličnog dokumenta punomoćnika;
    - fotokopija poreskog punomoćja;
    - rešenje Poreske uprave o dobijenom PIB – u (za strano fizičko lice);  
    - punomoćje za obavljanje trgovine HoV (fotokopija na stranom jeziku i original prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača);
    - fotokopija Ugovora sa bankom o otvaranju namenskog računa za kupovinu/prodaju akcija. 

Napomena:  Punomoćenik treba da zna da mu je potreban primerak poreskog punomoćja i opšteg punomoćja za Banku, radi otvaranja računa u ime stranog fizičkog lica, obzirom da je, on, budući vlasnik akcija, račun mora glasiti na njegovo ime. Takođe, jedan primerak opšteg punomoćja potreban je za Poresku upravu zbog prijave poreza u ime stranog fizičkog lica.


DOMAĆE PRAVNO LICE:

    - Rešenje/Izvod o upisu u registar kod nadležnog organa (APR ne stariji od 3 meseca);
    - dokument nadležnog organa o PIB – u (poreskom identifikacionom broju);
    - potpisan i overen OP obrazac (overava se u sudu ili kod nadležnog organa – opština);
    - fotokopija lične karte ovlašćenog lica za zastupanje Društva (npr. Direktor koji je upisan u APR kao zastupnik); 
    - punomoćje overeno u sudu i fotokopiju lične karte punomoćnika, ukoliko otvaranje računa ili drugi posao u ime Društva vrši punomoćnik;
    - Ugovor sa bankom o tekućem računu pravnog lica i
    - Ugovor o otvorenom namenskom računu za trgovinu HoV (kupovni/prodajni).

Napomena: Lice ovlašćeno u OP obrascu mora biti upisano u APR–u kao zastupnik, obzirom da se iz OP obrasca ne vidi da li to lice ima ili ne ograničenja u prometu. POTREBNO JE DA SU OP I APR U SAGLASNOSTI.


STRANO PRAVNO LICE:

    - Izvod iz registra privrednih subjekta ili drugog odgovarajućeg registra iz koga je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresa i zastupnik (Original ili overena dokumentacija na uvid, a fotokopija dokumentacije se zadržava + original prevoda od strane sudskog tumača);
    - punomoćje za poreskog punomoćnika (fotokopija originala na stranom jeziku + original prevoda od strane sudskog tumača) ;
    - fotokopija potvrde – rešenja o izvršenoj registraciji kod poreske uprave (PIB);
    - punomoćje overeno kod nadležnog organa ukoliko otvaranje računa ili drugi posao preduzima punomoćnik;
    - fotokopija ličnog dokumenta punomoćnika;
    - fotokopija Ugovora sa bankom o tekućem računu stranog pravnog lica i
    - fotokopija Ugovora sa bankom o namenskom računu za trgovinu HoV (kupovina/prodaja).


Napomena: Intercity broker je u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca (u daljem tekstu: Zakon) dužan da najmanje jedanput godišnje izvrši ponovnu identifikaciju klijenta i na osnovu novog punomoćja, s tim što podaci koji nedostaju ili se iz objektivnih razloga ne mogu utvrditi, utvrđuju na osnovu pismene izjave punomoćnika (Zakon o sprečavanju pranja novca član 7.).
Ukoliko punomoćnik otvara račun ili obavlja transakcije za račun stranog pravnog lica, koje ne obavlja ili ne sme da obavlja trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano ili stranog pravnog lica sa nepoznatim vlasnicima ili upravljačima, Intercity broker– kao obveznik u skladu sa Zakonom je dužan da podatke utvrdi uvidom u originalnu ili overenu dokumentaciju ne stariju od 3 meseca.